Forskningsstrategi

focas forskningsstrategi sigter mod at genere ny, anvendelsesorienteret viden om gennemførelse af ungdomsuddannelse og tidlig marginalisering fra arbejde blandt unge i Danmark med særlig vægt på betydningen af helbred og trivsel. Vores ambition er at opbygge et vidensberedskab, der er målrettet beslutningstagere og praktikere inden for de uddannelses- og beskæftigelsespolitiske ressortområder, hvor fokus er på forholdene for unge.

Focas indsamlede data gøres tilgængelige for forskere fra andre forskningsmiljøer.
 

Forskningsstrategien udmøntes i projekter, der falder inden for følgende 10 forskningsmål: 

1. Identifikation af risikofaktorer på individuelt og institutionelt niveau for frafald fra uddannelse/marginalisering fra arbejde for unge generelt. Der fokuseres blandt andet på køn, trivsel og helbred i bredeste forstand samt socio-økonomiske faktorer

2. Identifikation af risikopopulationer for frafald fra uddannelse/marginalisering fra arbejde (fx køn, etnicitet, socio-økonomisk position, bopæl (tilgængelighed), tidligere erfaringer i skolen/uddannelsessystemet, helbred og psykisk trivsel

3. Barrierer og katalysatorer ift. uddannelse og beskæftigelse for disse risikopopulationer

4. Faktorer på individuelt og institutionelt niveau der fremmer gennemførelse af uddannelse og integration på arbejdsmarkedet

5. Indblik i processer der fremmer gennemførelse af uddannelse og integration på arbejdsmarkedet

6. Faktorer der påvirker unges valg af specifik uddannelsesretning/beskæftigelse

7. Betydningen af arbejdsmiljø og unges arbejdsevne for deres integration på praktiksteder og i beskæftigelse

8. Unges erfaringer fra uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger, studie- og UU-vejledning

9. Screening: Udvikling af redskaber til identifikation af ”risikoprofiler” med øget sandsynlighed for, at falde ud af uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet til brug i studievejledning, UU-regi og sagsbehandlerregi

10. Løbende overvågning af unges arbejdsmiljø, helbred, trivsel, beskæftigelse og uddannelse

Metodemæssigt anvendes både kvantitativ og kvalitativ metode, men med vægten på større survey-undersøgelser, registerundersøgelser – og kombinationer af disse. Forskningen er så vidt muligt tværfagligt funderet, således at der inddrages tilgange og erfaringer fra flere fagdiscipliner.