Afsluttede forskningsprojekter

Characteristics of the family of origin and educational and occupational attainment: the mediation effect of mental health problems among adolescents in Denmark and The Netherlands


Et komparativt studie baseret på danske og hollandske data om unge, helbred og uddannelse.

Studiet gennemføres af ph.d.-stipendiat Karin Veldman fra University Medical Centre Groningen i Holland i samarbejde med forskere fra foca. Ph.d.-studiet blev afsluttet ultimo 2016. Læs mere om projektet.

Kontakt: Merete Labriola, daglig leder og seniorforsker. Mail: merlab@rm.dk

 

Negative livsbegivenheder og deres konsekvenser; 2 longitudinelle studier


To studier undersøger forskellige konsekvenser af negative livsbegivenheder i barndommen, fx. overgreb eller forældre der misbruger alkohol eller stoffer: I et studie kortlægges betydningen af negative livsbegivenheder for forekomst af psykosomatiske symptomer i teenageårene. I et andet studie undersøges det, hvordan dette igen påvirker unges arbejdsmarkedstilknytning senere i livet. Begge undersøgelser er forløbsundersøgelser, hvor der især fokuseres på forskelle mellem drenge og piger.

Lund T, Andersen JH, Winding TN, Biering K, Labriola M.: Negative life events in childhood as risk indicators of labour market participation in young adulthood: a prospective birth cohort study. PLoS One 2013;8(9):e75860

Kontakt: Thomas Lund, seniorforsker. Mail: thomaslund1@me.com

 

Unges introduktion til arbejdsmarkedet. Betydningen af opvækstrelaterede forhold og helbred for arbejdsmarkedsstatus og arbejdsmiljø (ph.d.-projekt)

Andelen af unge, som hverken er uddannelsessøgende eller i arbejdsstyrken, er stigende. Fra 1980 til 2001 steg tallet fra 6-7% til 10-12% . Tidlige livsforhold og karrierevalg har betydning for etableringen i arbejdslivet. En vellykket etablering på arbejdsmarkedet kan forebygge arbejdsmiljørelaterede problemer og i sidste ende helbredsproblemer. I en tid med stadig faldende arbejdsstyrke er det i såvel samfundets som virksomhedernes interesse at sikre de yngre generationer et positivt forhold til arbejdsmarkedet og derigennem minimere unges arbejdsmiljøbelastninger, begrænse arbejdsrelaterede helbredsbelastninger og risiko for udstødelse fra arbejdsmarkedet.

Formål: Projektet anvender data fra den igangværende ungdomskohorte VestLiv til at undersøge faktorer, der kan være fremmende eller hæmmende for, at unge opnår en god etablering på arbejdsmarkedet. Formålet er at beskrive unges arbejdsmarkedsstatus og arbejdsmiljø samt undersøge betydningen af opvækstrelaterede forhold, mestringsevne, selvværd og helbred.

Der gennemføres 5 delstudier i projektet:

 1. Et tværsnitsstudie med formålet at beskrive arbejdsmarkedsstatus og arbejdsmiljø blandt unge 20/21 årige (Kohorte 1) samt 27/28 årige (Kohorte 2), herunder identificere hvilke arbejdsmiljøbelastninger der er hyppigst forekommende blandt unge samt hvilke jobtyper der er associeret med arbejdsmiljøbelastninger.

 2. Et prospektivt kohortestudie med formålet at undersøge sammenhænge mellem opvækstforhold i tidlig ungdom (14/15 år) og arbejdsmarkedsstatus som 20/21 årige.

 3. Et prospektivt kohortestudie med interne sammenligninger af associationsmål. Formålet er at belyse graden af selektion i kohorten ved baseline og follow-up i forhold til den population, der oprindeligt var udvalgt til at indgå i studiet (kildepopulationen). Desuden undersøges, om selektionen kan have betydning for de målte sammenhænge mellem forældrenes socioøkonomiske position og de unges arbejdsmarkedsstatus.

 4. Et prospektivt kohortestudie med formålet at undersøge sammenhænge mellem helbred i tidlig ungdom (14/15 år) og arbejdsmarkedsstatus som 20/21 årige.

 5. Et prospektivt kohortestudie med formålet at undersøge om mestringsevne, selvværd, fysisk og psykisk helbred i tidlig ungdom (14/15 år) er associeret med arbejdsmiljøbelastninger i tidlig voksenalder (20/21 år).
 

Kontakt: Trine Nøhr Winding, ph.d.: trinwind@rm.dk